Startpagina De school Organisatie vacature.htm Onderwijs Ouders Schooltijden Nieuws  Contact  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

• Vakgebieden
• Groep 1 en 2
• Groep 3
• Groep 4, 5, 6, 7, en 8
• Schrijven
• Wereldoriëntatie
• Kunstzinnige oriëntatie
• Engels
• Verkeer
• Computeronderwijs
• Godsdienstonderwijs
• Algemene doelstellingen van het islamitische godsdienstonderwijs
• Gymnastiekonderwijs
• Zwemmen
• Sociaal- emotionele ontwikkeling
• Huiswerk
• Methode gebonden toetsen en Cito-toetsen
• Cito toets groep 8
• Leermiddelen
• Schoolfotograaf
• Schoolreis
• Sportdag
• Koningsspelen
• Bibliotheekbezoeken
• Mileukisten en kunstkisten
• Afscheid groep 8
• Museumlessen
• Kunstenplan


Op onze school werken we met een leerstofjaarklassensysteem.
Naast de klassikale instructie en de individuele gedifferentieerde verwerking werken kinderen ook in niveaugroepen. Elk kind krijgt gedurende de acht jaar dat het bij ons op school zit de leerstof
aangeboden die voldoet aan de door de overheid gestelde “kerndoelen”.
Voor elk leerjaar is de basisstof vastgelegd.
We hebben voor alle vakgebieden goede methoden die genoeg ruimte laten voor
aanpassingen en differentiatie voor de leerlingen.
Ook geven deze methoden de ruimte om het zelfstandig werken mogelijk te maken.
De groepen 1 en 2 gebruiken voor alle vakgebieden één methode, namelijk Piramide.
De leerdoelen worden bereikt rond het werken met thema’s.
De thema’s bevatten activiteiten die zich richten op de cognitieve-,
de sociaal- emotionele-, de motorische-, de zintuiglijke-, de expressieve- en de lichamelijke ontwikkeling.


Vakgebieden
Taal
Het vakgebied taal behandelt veel onderdelen:
we geven in de lessen aandacht aan de woordenschat, het spreken, het luisteren, het lezen,
de taalbeschouwing en het schrijven.


Groep 1 en 2:
In de groepen 1 en 2 gebruiken we de methode Piramide.
Door middel van verschillende thema’s (waarbij ouders/ verzorgers (thuis) een actieve rol spelen!)
komen allerlei onderwerpen aan bod (herfst, ruimte, groeien, water, etc.).
In de klassen zijn een reken-, lees-, luister- en schrijfhoek ingericht.
Andere speelhoeken nodigen de kinderen uit om te spreken, te tellen, te ordenen enz.
Tijdens groepsactiviteiten maar ook tijdens het werken met ontwikkelingsmateriaal wordt
er gewerkt aan de woordenschat van de kinderen. De kinderen worden op een speelse
manier voorbereid op de taalactiviteiten in groep 3. De kinderen maken kennis met letters en
met klanken met behulp van de lettermuur en klankgebaren.
Ook wordt er bijvoorbeeld aangeleerd hoe je een boek moet vasthouden,
wat de leesrichting is en wat het nut is van geschreven tekst.


Groep 3:
In groep 3 gebruiken wij voor het aanvankelijk lezen (beginnend lezen) de methode:
Veilig Leren Lezen. Hierbij hoort veel extra oefen- en spelmateriaal voor leerlingen die onder,
of juist boven het gemiddelde niveau van de klas zitten. Bij het proces van leren lezen,
leren de kinderen woorden en zinnen verklanken (technisch lezen) en leren ze woorden,
zinnen en eenvoudige verhaaltjes begrijpen (begrijpend lezen.) Daarna oefenen de
leerlingen het voortgezet technisch lezen in de vorm van lezen in leesboeken op hun eigen niveau.
Door ervaringen op te doen met boeken en verhalen leggen we de nadruk op spreken en luisteren
en worden zo de woordenschat en ook het taalgebruik algemeen ontwikkeld.


Groep 4, 5, 6, 7 en 8:
Vanaf groep 4 gebruiken we de taalmethode Taalverhaal.
De methode besteedt aandacht aan woordenschat, spelling en taalbeschouwing.
Taalverhaal is een van de taalmethodes, die geschikt is voor zowel taalsterke leerlingen
als leerlingen met een taalachterstand (waaronder leerlingen voor wie Nederlands de tweede taal is).
Ook wordt er in deze methode aandacht besteed aan spelling.
De methode is flexibel en kan gebruikt worden in zowel homogene groepen als in combinatie groepen.
De leerlingen krijgen allemaal de individuele aandacht die ze nodig hebben.

 In de hogere groepen wordt ook veel nadruk gelegd op technisch lezen,
begrijpend lezen en studerend lezen. Hiervoor gebruiken wij de methode OndersteBoven van Lezen.
Dit is een geïntegreerde leesmethode die bestaat uit vier leerlijnen:
§ technisch lezen,
§ begrijpend lezen,
§ informatie verwerven door lezen,
§ leesbevordering.
OndersteBoven van Lezen is heel interactief van aard.
Dat betekent dat er veel contact en samenwerking is tussen de leerkracht en de leerlingen en tussen de leerlingen onderling. Het lezen wordt onderverdeeld in:
§ Technisch Lezen
Om lezen te stimuleren wordt er twee keer per week een half uur gelezen. De kinderen moeten de leestekens goed kunnen gebruiken. De kinderen worden twee keer per jaar getoetst om hun leesniveau te bepalen.
§ Vrij Lezen
Er is ook ruimte binnen het lesrooster voor vrij lezen.
De kinderen mogen zelf een boek kiezen uit de schoolbibliotheek.
Ook bezoeken de groepen regelmatig de openbare bibliotheek om boeken te lenen.
Tevens worden de leerlingen zoveel mogelijk aangemoedigd om over een gelezen
boek of een onderwerp uit het (jeugd)journaal te vertellen. Dit is meestal in de vorm van een spreekbeurt.
Ook worden actuele gebeurtenissen/ onderwerpen na de dagopening met elkaar besproken.
Op deze wijze worden de leerlingen gestimuleerd hun eigen mening te geven.


Ouders/ verzorgers kunnen heel goed meehelpen aan de vergroting van de woordenschat:
door thuis met de kinderen te lezen of vóór te lezen. Ook kunnen ze op school meehelpen
door bij het technisch lezen als leesouder in de klas te helpen.

Schrijven
Groepen 1 en 2: Leerlingen uit groepen 1 en 2 doen allerlei grof
motorische - en beeldende activiteiten op het gebied van schrijven als voorbereiding
op het schrijven in groep 3.
De grof motorische ontwikkeling vindt o.a. ook plaats in de gymzaal,
tijdens een spelles-activiteit of buiten op het speelplein.


Groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8: Na de oefeningen bij de kleuters ter voorbereiding op het schrijven, beginnen we in groep 3 met het schrijfonderwijs op blaadjes en in werkboekjes volgens de nieuwe methode Pennenstreken. Deze methode sluit aan bij de woorden van de leesmethode. Woorden die de kinderen leren lezen, leren ze ook schrijven in licht hellend schrift. In de hogere groepen komen ook blokletters en creatieve lettervormen aan bod. Rekenen Groep 1 en 2: Wij werken in de groepen met de mthode Rijkenrijk. Per week worden er drie betekenisvolle activiteiten gedaan rond getalbegrip, meten en meetkunde. Daarnaast wordt er met ontwikkelingsmaterialen en met werkbladen in de groep gewerkt.

 Groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8:
Vanaf groep 3 wordt de rekenmethode Wereld In Getallen structureel gebruikt.
De rekenleerstof bestaat uit blokken. De lessen binnen een blok hebben een vast patroon.
Uitleg door de leerkracht en zelfstandige verwerking door de leerling wisselen elkaar steeds af.
Bij het zelfstandig werken kunnen kinderen ook samenwerken en/of elkaar helpen.
Bij deze methode wordt veel gewerkt met situaties uit het dagelijkse leven; met projecten
over gewicht, maat, tijd, geld, omtrek, oppervlakte en inhoud.
De rekenlessen staan in het teken van inzichtelijk realistisch leren rekenen.
Daarbij kunt u denken aan: cijferen, hoofdrekenen, meten, tijd en geld, getalbegrip,
breuken, schaal, tijd- en afstandsommen, verhaalsommen en meten en wegen.
De kinderen werken afwisselend uit de volgende boeken: Opdrachtenboek, Lesboek, Plusboek en Werkboek.


Wereldoriëntatie
Vanaf groep 3 gebruiken we De Grote Reis als methode voor wereldoriëntatie.
De Grote Reis dekt alle kennisgebieden op het terrein van mens, maatschappij en natuuroriëntatie.
Aardrijkskunde, geschiedenis, geestelijke stromingen, maatschappelijke verhoudingen
(waaronder staatsinrichting), burgerschap, het bevorderen van gezond gedrag en natuur
(waaronder biologie) worden in samenhang aangeboden.


Kunstzinnige oriëntatie
Dit bevat de volgende onderdelen: tekenen, handvaardigheid, textiele
werkvormen, drama (toneel), muziek en ritmisch bewegen.
Hierbij kunnen de leerlingen niet alleen hun kennis tonen, maar ook hun gevoelens
uitbeelden in de vorm van werkstukken, het houden van voordrachten, zingen en het
maken van schilderijen. Momenteel worden de lessen door de leerkrachten zelf bedacht,
maar we werken aan één vak kunst en cultuur educatie. In de groepen 1 en 2 wordt in de methode Piramide door middel van projecten veel
aandacht besteed aan kunstzinnige oriëntatie. Er wordt regelmatig een beroep op de
ouders en kinderen gedaan om spulletjes te verzamelen zodat ermee gewerkt kan worden.
Alle groepen gaan een keer per jaar een theatervoorstelling bezoeken en een keer per
jaar een tentoonstelling bezoeken.


Engels
Dit vak wordt gegeven in groep 7 en 8. Dit o.a. ter voorbereiding op het vak Engels op het voortgezet onderwijs.
Voor dit vak wordt de methode Real English Let’s do it! gebruikt.

Verkeer
In de groepen 1 en 2 bevat de methode Piramide een verkeersthema en
vanaf groep 3 werken we met methode Klaar…Over!.
Verkeerregels en verkeersgedrag wordt aangeleerd middels groepsgesprekken,
lesboeken, werkboeken en oefenen in de praktijk.
In groep 7 moeten de leerlingen in een verkeersexamen laten zien dat zij de geleerde verkeersregels
ook in de praktijk kunnen brengen en zelf veilig als weggebruiker dagelijks aan het verkeer kunnen deelnemen.


Computeronderwijs

Computers nemen in de maatschappij een steeds belangrijker plaats in.
Dit schooljaar willen wij op school een netwerk realiseren met in alle
groepen drie computers, waarvan tenminste één computer toegang tot het Internet zal hebben.
Wij willen computers inzetten als middel om leerkrachten en leerlingen te ondersteunen bij hun werk.
De computer kan dan worden gebruikt voor allerlei onderwijsactiviteiten.
Het is de bedoeling dat de computers worden gebruikt bij het lees-, taal- en rekenonderwijs
om leerlingen extra ondersteuning te geven bij verschillende vakgebieden.
In de Nieuwsbrieven zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen op ICT gebied.


Godsdienstonderwijs
Het godsdienstonderwijs is verdeeld in zes onderdelen.
Deze worden in een concentrische lijn aangeboden aan de groepen 1 tot en met 8
door een vakleerkracht, mw. Hayat Hakkabi. De lessen worden in het Nederlands gegeven.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de “Methode Islamitisch godsdienstonderwijs Primair Onderwijs”.
Deze lesmethode is speciaal toegesneden op de Nederlandse context.
Aan het lesmateriaal is zowel in religieusinhoudelijk als in pedagogisch-didactisch
opzicht aandacht en zorg besteed.

 
Algemene doelstellingen van het Islamitische godsdienstonderwijs:
§ We willen bij de kinderen het bewustzijn en liefde aanwakkeren voor
Allah en Zijn Boodschapper Mohammed als fundament van hun intellectuele,
emotionele- en spirituele leven, door het verschaffen van een solide basis
voor een rationeel en weerspiegelend begrip van de mensen en de wereld om hen heen.
§ De kinderen leren om bewust te zijn van hun verantwoordelijk om Allah te gehoorzamen
en hem met toewijding te dienen als Zijn rentmeesters met alle talenten en middelen die
Hij hen heeft gegeven.
§ De kinderen bijbrengen hoe Allah te aanbidden op de manier die Hij en zijn boodschapper
hebben voorgeschreven.
§ De persoonlijkheid van de kinderen te vormen naar het beste morele en sociale gedrag,
gezonde houding en zelfdiscipline in overeenstemming met de richtlijnen van de Koran en Soenna
en hen aan te moedigen om zich als verantwoordelijke burgers te ontwikkelen, die in het
algemeen zullen bijdragen tot het welzijn van de maatschappij en van de mensheid.
§ Het stimuleren van een onderzoekende, analytische en positieve benadering van de studie van de Islam vooral in zijn individuele en collectieve uitdrukking in de eigentijdse wereld. § De kinderen voorstellen aan de uitdagende en veelzijdige aard van de islam en aan de wijze waarop dit in ervaring en praktijk wordt weerspiegeld. § De kinderen te helpen om vragen over de betekenis van het leven te identificeren en te onderzoeken en zulke vragen met betrekking tot de waarden en leer van de Islam te overwegen. § De kinderen aan te moedigen om eigentijdse kwesties te overdenken en daarop in het licht van de Koran en Soenna te handelen. § De kinderen leren om te erkennen, waarderen en zich toe te voegen aan de bijdrage van moslims aan de wereldbeschaving. § De kinderen informeren over religieuze riten en gebeurtenissen, islamitische feest- en hoogtijdagen zoals: Ied-oel-Fitr (het suikerfeest), Ied-oel-Adha (het offerfeest), de Hadj (de bedevaart), Ramadan, Miraadj (de hemelreis van de Profeet) en Milaad-oen-Nabie (het geboortefeest van de Profeet), enz.

Gymnastiekonderwijs
De lessen bewegingsonderwijs worden in de groepen 1 t/m 8 verzorgd door de heer Ingemar Budike. Het bewegingsonderwijs neemt op onze school een belangrijke plaats in. Lichamelijke opvoeding is erop gericht dat de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven die nodig zijn om op verantwoorde manier deel te nemen aan de bewegingscultuur. Het brede aanbod van bewegings- en spelactiviteiten heeft positieve invloed op onder andere de motorische-, de sociaal- emotionele- en de cognitieve ontwikkeling. Voor een blijvende deelname aan sport/bewegen is het van belang dat leerlingen zich oriënteren op diverse vormen van bewegingscultuur. Ze moeten zich bovendien een mening kunnen vormen over de spelvormen en de waarde daarvan. Het gaat daarbij om factoren als: welke spelvormen hebben de voorkeur, wat zijn de spelregels, hoe wordt het spel veilig gespeeld en hoe wordt met anderen samengewerkt. Vanaf groep 5 krijgen de jongens en de meisjes apart gymnastiek.

Zwemmen Een verplicht onderdeel in het lesprogramma zijn de zwemlessen van leerlingen van de groepen 5 en 6. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen onze school verlaten met een zwemdiploma. De zwemlessen worden verzorgd door de gemeente Den Haag en zijn gratis. Wel wordt er een bijdrage van € 22,00 gevraagd voor het vervoer naar en van het zwembad door de HTM (dit jaar niet van toepassing). De leerlingen van de Al-Qoebaschool zwemmen in zwembad De Houtzagerij.

Sociaal- emotionele ontwikkeling Wij hechten veel waarde aan de sociaal- emotionele ontwikkeling van het kind. Kinderen hebben met elkaar te maken in de groep, op het speelplein, in de gymzaal, etc. Regelmatig wordt hierover met elkaar gesproken. Denk aan onderwerpen als: hoe ga je met iemand om, hoe spreek je iemand aan op zijn/ haar gedrag, hoe speel je met elkaar, hoe kom je voor elkaar op, etc. Belangrijk is dat wij de kinderen leren om door middel van ‘praten met elkaar’ problemen op te lossen, zowel op school als thuis. Wij hebben een speciale methode voor SEO (sociaal emotionele ontwikkeling): “Leefstijl”.

Huiswerk Regelmatig zullen wij de leerlingen huiswerkopdrachten bij rekenen of taal meegeven. Wij verzoeken u als ouders/verzorgers om te controleren of uw kind zijn huiswerk ook maakt. Misschien kunt u hem wel helpen bij het oefenen met b.v. begrippen (woordjes leren), spreekbeurten, tafels en geldsommen. U kunt ook het lezen van boeken stimuleren door uw kind of kinderen één keer per drie weken mee te nemen naar de bibliotheek. Het lidmaatschap van een bibliotheek is gratis. De Al-Qoebaschool hanteert een z.g. Huiswerkbeleid, die u kunt lezen op de website www.al-qoeba.nl.

Methode gebonden toetsen en Cito-toetsen Zowel bij de taalmethode, de rekenmethode als wereldoriëntatie en verkeer vindt er na elk afgerond gedeelte een toetsafname plaats. De toetsuitslag is voor de leerkracht van belang om kinderen zo goed mogelijk verder te begeleiden. Ook worden jaarlijks niet-methode gebonden toetsen afgenomen (Cito). Aan de hand van de toetsuitslagen bepalen we welke leerlingen extra begeleiding krijgen.

Cito- toets groep 8 De leerstof in groep 8 is afgestemd op de overgang naar het vervolgonderwijs. In de maanden augustus tot en met januari worden de leerlingen voorbereid op de Cito toets. Deze eindtoets verschaft informatie die van belang is voor de overgang naar een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs.

Leermiddelen (zie ook voornemens) De school biedt de leerlingen in principe alle lesmaterialen aan die het nodig heeft, maar bepaalde materialen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Zo krijgen de leerlingen in groep 4 een multomap voor de werkbladen en werkstukjes van de godsdienstles en een pen van school. Schoolmaterialen die door slordig of ruw gebruik stuk of verloren gaan, worden vervangen door de leerlingen en ouders/verzorgers. In groep 8 is het de bedoeling dat de leerling een agenda aanschaft

 
Schoolfotograaf: Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf; op de jaaragenda staat wanneer dit zal plaatsvinden.
Het fotograferen geschiedt geheel vrijblijvend, er is dus geen enkele koopverplichting.
De school krijgt van de fotograaf van elk kind een pasfoto, die we gebruiken voor het dossier van de leerlingen.


Schoolreis:
Aan het eind van het schooljaar gaan alle groepen op schoolreis.
De kosten voor het schoolreisje bedragen (onder voorbehoud) € 25.
Schoolreis is een verplicht onderdeel van het schoolprogramma.


Sportdag:
Ieder jaar wordt er een sportdag georganiseerd.
De onderbouwgroepen doen een spelletjescircuit en de bovenbouwgroepen doen een sport- en spelcircuit.
Behalve teamleden kunnen ook ouders/ verzorgers begeleider zijn bij de activiteiten.
Indien u interesse heeft, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind.
LET OP: indien de Koningsspelen in 2016 doorgaan dan zullen wij geen aparte sportdag organiseren.


Koningsspelen:
Het ligt in de verwachting dat de Koningsspelen dit schooljaar voor de vierde keer zullen worden georganiseerd.
De Koningsspelen hebben als doelstelling de kinderen (en de ouders) er bewust van laten zijn dat
gezond ontbijten en regelmatig bewegen voorwaarden zijn voor een gezonde ontwikkeling van de kinderen.


Bibliotheekbezoeken:
Alle groepen nemen deel aan lessen die vanuit de openbare bibliotheek worden georganiseerd.
Ook vindt er bibliotheekbezoek plaats om leesboeken te ruilen.


Milieukisten en kunstkisten:
Leerkrachten hebben de beschikking over leskisten en lesactiviteiten voor milieueducatie.
Voorbeelden hiervan zijn: een herfstwandeling, een bezoek aan een kinderboerderij of een leskist kaas maken.
De lessen en activiteiten horen bij het vak wereldoriëntatie.


Afscheid groep 8:
Bij het afscheid nemen van leerlingen van groep 8 is de hele school betrokken.
De leerlingen van groep 8 zullen een presentatie instuderen en deze overdag voor de leerlingen
van school en ‘s avonds voor hun ouders en familieleden uitvoeren. De leerkracht van groep 8
en de Ouderraad verzorgen deze afscheidsavond.


Museumlessen:
Onder de noemer Cultuurmenu gaan leerlingen uit alle groepen één keer per jaar naar een museum in Den Haag.
Ze worden hier door middel van een lesbrief in de klas op voorbereid en ze krijgen ter plekke
een les aangeboden door een vakleerkracht.


Kunstenplan:
Alle groepen zullen één keer per jaar een theatervoorstelling bezoeken.
Deze theaterbezoeken vallen ook onder kunstzinnige oriëntatie.
Middels een lesbrief worden de leerlingen op de theatervoorstelling voorbereid.

 
   

© COPYRIGHT 2004 ALL RIGHTS RESERVED - iqra-scholen.nl