Startpagina De school Organisatie vacature.htm Onderwijs Ouders Schooltijden Nieuws  Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

De inbreng van ouders/ verzorgers
• Ouderraad (OR) en hulpouders
• De Ouderraad (OR)
• De medezeggenschapsraad (MR)
• Oudergeleding
• Personeelsgeleding
• De ouderbijdrage
• Inschrijving
• De eerste schooldag voor 4 jarigen
• Verzuim
• Verlof
• Schorsing en verwijdering • Kledingvoorschriften
• Gymnastiekkleding
• Zwemkleding
• Jassen
• Kostbare spullen van de leerlingen
• Kostbare spullen van de school
• Mobiele telefoons
• Eten en drinken
• Het overblijven
• Traktatie
• Whoedoe/Ablutie
• Namaaz/Salaat
• Ontruimingsplan
• Naschoolse opvang
• Belonen en pedagogisch verantwoord straffen
• Schoolgezondheidszorg
• Gezondheidonderzoek vanaf 5 jaar
• Vaccinaties vanaf 9 jaar
• Besmettelijke ziekten
• Hoofdluis
• Tandarts
• Schoolverzekering
• Rechten, plichten en klachtenregeling
• Bezwaar
• Klachtenregeling


Ouderraad (OR) en hulpouders:
De Al-Qoeba school wil de ouders/verzorgers bewust bij de school betrekken.
Met de hulp van ouders verlopen de geplande activiteiten beter en leert u de omgeving,
waarin uw kind het grootste deel van de dag doorbrengt, beter kennen.
Op een aantal gebieden kunnen ouders/verzorgers meehelpen:
§ als begeleider bij activiteiten, zoals de sportdag of uitstapjes
§ als hulp bij het voorbereiden van feestvieringen en de bazaar
§ als klusjesman of klusjesvrouw;
§ als leesmoeders en leesvaders (leeshulp);
§ als sportcommissielid/spelletjesouder;
§ Als extra toezicht tijdens overblijf of pleinwacht
Als hulpouder raakt u meer betrokken bij de school.
Het blijkt bovendien dat kinderen positief reageren op de belangstelling
Van de ouders/ verzorgers voor de schoolse zaken.


De ouderraad (OR):
Sinds het schooljaar 2012-2013 werkt de Al-Qoebaschool met een vernieuwde OR.
Samen met het schoolteam is de OR betrokken bij de activiteiten van de school.
De ouders van de Ouderraad organiseren samen met het schoolteam allerlei activiteiten op school.
Wilt u meedoen met de activiteiten van de school, neem dan contact op met de
administratie van onze school, of de voorzitter van de Ouderraad.
Voorzitter: mevrouw mevrouw S. Akhlal
Penningmeester: mevrouw F. Batista


De medezeggenschapsraad (MR):
De MR is een bij de wet ingesteld orgaan met het doel ouders/ verzorgers en personeel inspraak te geven.
De MR overlegt met de schoolleiding (en soms met het schoolbestuur)
over zaken die van groot belang zijn voor het onderwijs, zoals de besteding van het geld,
het vaststellen van de vakantie -en vrije dagen en het kiezen van lesmethoden en onderwijsactiviteiten.
De MR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding.
Elke geleding heeft voor een aantal zaken advies- dan wel instemmingsrecht.
De MR komt frequent bij elkaar om te vergaderen. Alle ouders en medewerkers staat het vrij
om de vergaderingen van de MR bij te wonen.
Naast de MR is er ook een GMR (gemeenschappelijke MR) waarin de Al Qoeba met vertegenwoordigers
van de school in Amsterdam en met het bestuur overlegt over zaken die beide scholen aangaan.


De leden van de medezeggenschapsraad zijn:
Oudergeleding:
- Mw Toufik, voorzitter
- Mw Yaklef, lid

Personeelsgeleding:
- De heer Ingemar Budike
- Mw. Petra Wulffers


Schoolkosten
De ouderbijdrage:
De kosten van de activiteiten en voorzieningen buiten het lesprogramma,
zoals de viering van Ied-ul-Fitr, Ied-oel-Adha, Milaad-oen-Nabie, educatieve
uitstapjes en extra buitenspeelmateriaal worden niet vergoed door de overheid.
Deze kosten worden doorberekend aan de ouders/ verzorgers via een ouderbijdrage.
De ouderbijdrage is vrijwillig; hij bedraagt voor 2015/2016 € 15,- per kind .
U kunt de ouderbijdrage betalen bij de administratie of storten
op de bankrekening van de Oudercommissie 4020037, t.n.v. Islamitische basisschool Al-Qoeba.
Bij betaling van bepaalde kosten krijgt u altijd een ontvangstbewijs.
Zoals in deze Schoolgids staat beschreven, zijn er naast de ouderbijdrage
nog een aantal zaken waarvoor de school uw financiële bijdrage vraagt:
§ schoolreis; een verplicht onderdeel van het schoolprogramma;
§ busvervoer zwemles (groepen 5 en 6); een verplicht onderdeel van het schoolprogramma;
In sommige gevallen krijgt u een deel van de schoolkosten vergoed.
Komt u in aanmerking voor deze gemeentelijke vergoeding, de zogenaamde “Ooievaarsgelden”,
dan krijgt u daarover bericht van de gemeente Den Haag.


Overige informatie
Inschrijving:
Een kind kan naar de basisschool vanaf de dag dat het vier jaar wordt.
Hierdoor hebben we het hele jaar door te maken met instroom van nieuwe leerlingen.
Volgens de eenaanmeldleeftijd-systematiek kunnen leerlingen al veel eerder worden aangemeld; zie hiervoor de website.
Er is dit jaar een kleutergroep waar de 4-jarige leerlingen kunnen worden geplaatst.
Voor inschrijving, ook voor leerlingen ouder dan 4 jaar,
maakt u een afspraak met de administratie van de school, mevr. Remzye Yilmaz, tel.: 070-3887915.


De eerste schooldag voor 4 jarigen:
De eerste keer mag u als ouder samen met uw kind om 08.30 uur komen.
Het is voor kleuters een hele belevenis als ze voor het eerst naar school gaan.
Vierjarigen hebben nogal wat moeite met wennen aan het schoolritme, vooral in de middag.
Het kind moet zich richten naar algemene belangen en zich houden aan de regels.
U ontvangt ongeveer een maand voordat uw kind 4 jaar wordt een uitnodiging voor de eerste schooldag.
Een bijna 4 jarige mag twee dagdelen op school komen wennen.
Daarover neemt de administratie van onze school contact met u op.
Leerplicht: Als uw kind 4 jaar is dan heeft het leerrecht en mag naar school. Als uw kind vijf jaar is geworden, dan is het leerplichtig, dus het kind moet dan naar school. Die leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand, die volgt op de maand waarin het kind vijf jaar is geworden. Leerplicht betekent dat u er als ouder/verzorger zorg voor dient te dragen dat uw kind de school bezoekt! Elke keer als het kind verzuimt ontstaat er een leerachterstand, die moeilijk in te halen is.

Verzuim:
Als uw kind ziek is, of om een ander gegronde reden de school niet kan
bezoeken, wordt u verzocht dit te melden tussen 08:00 en 08:30 uur.
Bij te laat komen en verzuim dient u de school de reden mee te
delen. Elke dag worden de absenten in de groep genoteerd en bij niet
gemeld verzuim wordt contact opgenomen met de ouders/ verzorgers. Ongeoorloofd verzuim moeten we melden bij de leerplicht ambtenaar, de regels daarover zijn bijzonder streng. Wanneer uw kind op school onverhoopt ziek mocht worden, willen wij u dit zo snel mogelijk melden. Daarvoor is het belangrijk dat wij over de juiste telefoonnummers beschikken. Geeft u daarom een wijziging in uw (mobiele) telefoonnummer op tijd door aan de administratie van onze school.

Verlof:
Verlof buiten de vakanties is slechts mogelijk in uitzonderlijke gevallen. Per jaar mag de schoolleiding, indien daar dringende redenen voor bestaan, maximaal tien dagen verlof verlenen. De directie geeft in geen geval verlof voor vervroeging of verlenging van de vakantie. Verlof dient uiterlijk zes weken van tevoren aangevraagd te worden, met uitzondering natuurlijk van overlijdensgevallen. Verlof voor meer dan tien dagen, dient te worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar van de woonplaats. Verlof zonder toestemming wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim en wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar.

Schorsing en verwijdering:
Per 1 augustus 2014 is een nieuw artikel toegevoegd aan de WPO inzake schorsing van een leerling: artikel 40C WPO bepaalt drie dingen: 1. Het bevoegd gezag kan met opgaven van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen. 2. Het besluit tot schorsing dient schriftelijk aan de ouders te worden bekendgemaakt. 3. Indien de schorsing langer duurt dan één dag, moet de Inspectie hiervan schriftelijk en met opgave van redenen in kennis worden gesteld. Verwijdering. Artikel 40, lid 11 WPO bepaalt dat een leerling pas definitief kan worden verwijderd als het bevoegd gezag een andere school bereid heeft gevonden om de leerling toe te laten . De Al-Qoebaschool handelt in overeenstemming met deze richtlijnen. De procedure staat in ons Protocol Schorsen en Verwijderen, dat ter inzage op school is, en op de website www.al-qoeba.nl te downloaden is.

Kledingvoorschriften:
Kleding met afbeeldingen van mensen en /of dieren alsmede korte rokken (- broeken) en strakke kleding waardoor de lichaamsvormen geaccentueerd worden, zijn niet toegestaan. Voor meisjes vanaf groep 4 geldt dat bij het dragen van een lange broek, een blouse of trui tot aan de knieën reikt. Een jurk of rok dient tot aan de enkels te reiken en het hoofdhaar dient bedekt te zijn. Alleen kleding met lange mouwen is toegestaan.

Gymnastiekkleding:
Elk kind brengt zijn gymspullen, op de dagen dat het gymnastiek heeft, mee naar school en neemt zijn spullen diezelfde dag ook weer mee naar huis zodat de gymnastiekkleding gewassen kan worden. Bij de gymnastieklessen zijn de kinderen verplicht geschikte gymkleding bij zich te hebben, dit voor de hygiëne. Geschikte gymkleding is: een wijd T-shirt, een kniebroek en/of een trainingspak en gymschoenen. De gymschoenen mogen geen zwarte zolen hebben, aangezien deze op de vloer zwarte strepen achterlaten. Tijdens de gymles mogen de kinderen geen sieraden om hebben. De meisjes mogen een hoofddoek dragen, die op een veilige manier wordt vastgeknoopt.

Zwemkleding:
De leerlingen van de groepen 5 en 6 brengen hun zwemspullen op de dag dat zij zwemles hebben mee naar school en ook diezelfde dag worden de zwemspullen weer mee naar huis genomen. Zwemspullen zijn: geschikte zwemkleding en een handdoek.

Jassen:
Voorzie de jassen en tassen van de naam van uw kind. Zorg er ook voor dat de jassen een lusje hebben om ze goed op te kunnen hangen. Voor de leerlingen van groep 1-5 zijn er z.g. “luizentassen” beschikbaar.

Kostbare spullen van de leerlingen:
Het is beter géén dure spullen mee naar school te nemen. Het is niet te voorkomen dat ze zoek raken of stuk gaan. De school kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Mobiele telefoons of MP3 spelers moeten in school uitgezet worden.

Kostbare spullen van de school:
De materialen die een kind van school gebruikt zijn schooleigendom. Leerlingen moeten netjes en verantwoord met de materialen (leren) omgaan. Indien een leerling slordig met het materiaal omgaat of het opzettelijk stuk maakt, zullen wij de schade doorberekenen aan de leerling en zijn of haar ouders/verzorgers. U kunt hierbij denken aan pennen, multomappen, buitenspeelmaterialen (als hoepels en ballen en gymmaterialen), maar ook aan muizen en hoofdtelefoons bij de computer.

Mobiele telefoons
Het gebruik van mobiele telefoons is tijdens de schooluren verboden. Leerlingen die mobieltjes bij zich hebben, doen die in het laatje. De school is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vermissing, vernieling en eventueel (niet toegestane) gebruik. Leerlingen die toch zonder toestemming gebruik maken van de telefoon, leveren die in bij de groepsleerkracht. De ouders worden daarna gebeld door de groepsleerkracht om de telefoon te komen halen. Wij wijzen de ouders er op dat er in publicaties risico`s zijn gemeld met betrekking tot de straling die mobiele telefoons afgeven.

Eten en drinken:
Zorg ervoor dat uw kind goed ontbeten heeft voor het naar school komt, dan presteert het beter! Laat uw kind gevarieerd eten meenemen. Denk aan gezonde snacks: groente, fruit (= groente + fruit) en brood. Snoep, koek en chips zijn niet wenselijk. De beker met drinken, die goed afsluitbaar moet zijn, en de broodtrommel kunt u het beste voorzien van de naam van uw kind, dit om verwisseling te voorkomen. Op school bestaat de mogelijkheid een abonnement te nemen op schoolmelk: uw kind krijgt dan elke dag melk, yoghurtdrank of chocolademelk. Wilt u dat uw kind schoolmelk krijgt dan kunt u een inschrijfformulier bij de administratie ophalen. In de kleuterklassen wordt het drinken van water gestimuleerd. De z.g. Energy-dranken zijn verboden.

Het overblijven:
De kinderen blijven van maandag tot en met donderdag tussen de middag over op school. Ze eten in de groep met hun eigen leerkracht. Elk kind neemt zelf eten en drinken mee. Tijdens de pauze spelen de kinderen buiten onder toezicht van de leerkrachten en OOP. Op de speelplaats wordt niet gegeten en/of gedronken.

Traktatie:
Is uw kind jarig of heeft u iets te vieren en u wilt (laten) trakteren, let dan op de ingrediënten van de producten die u koopt voor de traktatie. Alleen halal producten zijn toegestaan. Indien u twijfelt of een product halal is vraag het dan aan ons. De school voert een gezond traktatiebeleid: wij vragen u een gezonde tractatie mee te geven aan uw kind. Overleg met de leerkracht stellen wij hierbij op prijs.

Woedhoe / Ablutie:
Geef uw kind een handdoek mee om zich af te drogen na de woedhoe. We leren de kinderen de hygiënische voorschriften van de Islam, bv. de toiletgang. Let u hier thuis ook op, a.u.b.

Namaaz / Salaat:
Het middaggebed wordt in schoolverband verricht vanaf tweede helft groep 5. Wij gebruiken hiervoor een speciaal ingericht lokaal in school. We leren de kinderen het gebed bewust en welgemeend te verrichten. Het is tenslotte de tweede zuil van de Islam. Geef uw kind de juiste kledingstukken mee voor het gebed. Mocht het kind zich tijdens het gebed zich misdragen, dan wordt de toegang tot het gebed ontzegd en zullen de ouders op de hoogte worden gesteld. Het kind kan dan het gebed thuis verrichten.

Ontruimingsplan:
De school heeft een ontruimingsplan. Minimaal een keer per jaar wordt het ontruimingsplan geoefend. Binnen het team zijn er een aantal leerkrachten die bevoegd zijn om te reageren en te handelen bij brand en kleine ongelukken.

Naschoolse opvang:
De Al-Qoebaschool heeft haar naschoolse opvang geregeld bij Kinderopvang 2-Samen en kinderopvangorganisatie Liefjes. Deze naschoolse opvang is er in principe voor leerlingen van 4 t/m 8 jaar. Voor contact met de naschoolse opvang: Stichting 2 Samen tel.: 070 – 3897708 Angela Buizer (unit-hoofd) of Mirna Brug (locatiecoördinator). In verband met de verschillende schooltijden op de woensdag en de vrijdag is er op deze dagen helaas geen naschoolse opvang mogelijk! Voor contact met de naschoolse opvang: Liefsjes tel.: 070 – 2013327

Belonen en pedagogisch verantwoord straffen :
Belonen en soms ook pedagogisch verantwoord straffen hoort bij het onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen leren. Dat betekent dat wij altijd eerst het kind het goede gedrag zullen leren, ook als het een keer fout gaat. En dan vinden wij dat het vaak beter werkt om positief (goed) gedrag van kinderen te belonen dan om te straffen. Op die manier versterken wij het goede gedrag. Maar als het gedrag van uw kind ons zorgen baart dan zullen wij direct met u in gesprek gaan en samen een aanpak afspreken. Voor het welzijn van uw kind. U krijgt dan een uitnodiging van ons.

Schoolgezondheidszorg:
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD zet zich in voor de gezonde ontwikkeling van alle Haagse kinderen. Zij wil zo vroeg mogelijk lichamelijke en psychosociale problemen bij kinderen opsporen om vervolgens tijdig hulp of advies te kunnen geven. Daarom werkt de afdeling met preventieprogramma’s: periodiek gezondheidsonderzoek, vaccinaties en onderzoek op verzoek.

Het gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5 jaar :
Dit onderzoek vindt jaarlijks plaats bij alle kinderen van 5 jaar. Vroegtijdige ontdekking geeft een beter resultaat bij de behandeling. De 5 jarigen worden volledig lichamelijk onderzocht. De Jeugdgezondheidszorg nodigt de ouders/ verzorgers en hun kind hiertoe uit op de GGD vestiging in de wijk. Ook over schoolkinderen die geen onderzoek krijgen kunt u hier terecht met vragen. Soms vraagt de school, als zij zich zorgen maakt, aan de ouders/verzorgers om een afspraak te maken. Om een afspraak te maken kunt u de GGD bellen. Het telefoonnummer vindt u achter in de Schoolgids.

Vaccinaties voor kinderen van 9 jaar:
Kinderen krijgen in het jaar dat zij 9 worden een herhalingsvaccinatie tegen bof, mazelen, rodehond (BMR) en tegelijkertijd één tegen difterie, tetanus, polio (DTP). Omdat sommige van deze ziekten nog regelmatig voorkomen is dit nodig om goed beschermd te blijven.

Besmettelijke ziekten:
Kinderen met besmettelijke ziekten zoals rodehond, de bof, geelzucht, t.b. en waterpokken mogen op school niet worden toegelaten. Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft, dan dient u de school zo snel mogelijk te waarschuwen.

Hoofdluis:
Het kan ieder kind en iedere volwassene overkomen en is geen schande. Het is wel van belang de hoofdluis direct te behandelen om verdere verspreiding te voorkomen. Als u hoofdluizen en/of neten constateert, dan kunt u deze goed bestrijden met een hoofdlotion. Deze hoofdluismiddelen zijn verkrijgbaar bij drogist of apotheek. Indien hoofdluis in de groep van uw kind voorkomt, geven wij deze groep leerlingen een brief met informatie mee. Er zijn luizenzakken voor de groepen 1-5, waarin de jassen worden bewaard. Er is een z.g. “Luizenprotocol”, waarin staat dat de leerlingen regelmatig worden gecontroleerd.

Tandarts:
Tweemaal per jaar komt de tandarts bij ons op school om het gebit van de kinderen te controleren en zonodig een behandeling uit te voeren. U dient zelf uw kind hiervoor aan te melden. Een aanvraagformulier kunt u krijgen bij de administratie.

Schoolverzekering:
Alle leerlingen zijn verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen op school of tijdens schoolse activiteiten. Alle kosten die uit een ongeval voortvloeien en die niet door het ziekenfonds of uw ziektekostenverzekering worden gedekt, zullen worden vergoed door de verzekeringsmaatschappij. Echter: schade aan anderen toegebracht of door anderen veroorzaakt, valt hier niet onder. Hiervoor moeten de ouders/verzorgers zelf een W.A.-verzekering afsluiten. Denkt u eraan, dat u van elk ongeval dat uw kind overkomt terstond (binnen 24 uur) mededeling doet aan de schoolleiding. De school is dus niet aansprakelijk (en evenmin verzekerd) voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van anderen!

Rechten, plichten en klachtenregeling :
De Al-Qoeba school is toegankelijk voor alle kinderen, van wie de ouders/ verzorgers een Islamitische opvoeding belangrijk vinden. De toelating is niet afhankelijk van het voldoen van een geldelijke bijdrage door de ouders/ verzorgers. Evenmin is voor de toelating van belang of de leerling wel rechtmatig in Nederland verblijft. Vanaf de leeftijd van 4 jaar kan een leerling worden toegelaten. De beslissing over de toelating wordt onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag genomen door de directeur van de school. De toelating kan worden geweigerd aan die kinderen waarvan uit onderzoek is gebleken dat zij aangewezen zijn op een vorm van speciaal (basis)onderwijs. Ook kan het achterhouden van relevante informatie door de ouders/ verzorgers een reden zijn het kind te weigeren.. In het geval dat de toelating door de directeur van de school is geweigerd, kan bij het bevoegd gezag van de school hiertegen bezwaar worden gemaakt.

Een bezwaar moet binnen 4 weken schriftelijk en gemotiveerd worden gericht aan:
Het bestuur van de Stichting Islamitisch Onderwijs IQRA: Hoogoord 257 1102 CN Amsterdam E-mail: iqra.educ@gmail.com

Klachtenregeling:
Volgens de wet kunnen ouders/ verzorgers en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan. Klachten of vragen kunt u voorleggen aan de leerkracht van uw kind of bij de directeur van de school of de vertrouwenspersoon. Verder kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan de klachtencommissie : Klachtencommissie Islamitische basisscholen: Postbus 85191 3508 AD Utrecht


 

 
   

© COPYRIGHT 2004 ALL RIGHTS RESERVED - iqra-scholen.nl