Startpagina De school Organisatie vacature.htm Onderwijs Ouders Schooltijden Nieuws  Contact  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

• De identiteit van de school
• De visie
• Gedragscode personeel
• Gedragscode ouders
• Gedragscode leerlingen

De identiteit van de school
De Al-Qoebaschool is een Islamitische basisschool.
De school wil een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving door de kinderen voor te bereiden op hun taak en hun plaats in de maatschappij. Door informatievoorziening willen wij dat de kinderen kennis kunnen
vergaren en wijs worden en verder verantwoordelijkheid ontwikkelen vanuit een eigen Islamitische identiteit.
Zowel innerlijk (denken, voelen, gebed) als uiterlijk (gedrag, kleding, voedsel) is debr> school herkenbaar als Islamitisch.
Vrijdagmiddag zijn de leerlingen vrij van school om mee te doen aan het Djoema-gebed.
De school houdt zich aan Islamitische feesten, voorschriften en gebruiken.
Ze schenkt aandacht aan Ied-oel-Fitr en Ied-oel-Adha, Miraadj-oen-Nabie en Milaad-oen-Nabie.
Wij zijn een Nederlandse school op islamitische grondslag.
Wij willen volop deelnemen aan de Nederlandse samenleving.
Te midden van de Nederlandse samenleving willen wij van onze school een nog
betere Islamitische basisschool maken, waar de kinderen met plezier en grote inzet leren.

De visie
Een belangrijk uitgangspunt van de school is het passend onderwijs.
Het onderwijs is zo georganiseerd dat er voor elk kind wat te leren valt (op zijn/haar niveau!).
Verschillen tussen kinderen worden gezien als uitgangspunt voor leren.
Kinderen worden uitgedaagd zich een gefundeerde mening te vormen waarbij
het standpunt van de ander als waardevol beschouwd moet worden.
Het is belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op school.

Vanuit geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden aangeleerd op sociaal
(ik en de ander), emotioneel (ik en gevoel), motorisch (ik en bewegen),
cognitief (ik en het leren) en creatief (ik en vindingrijkheid) gebied,
met als doel bij te dragen in de ontwikkeling tot een zelfstandig en positief
kritisch denkende moslim. De leerkracht begeleidt en stimuleert het kind in positieve zin.
Wij werken met methoden en/ of onderwijsleermiddelen die rekening houden
met de verschillen tussen onze leerlingen en die ook zelfstandig en samenwerkend
leren mogelijk maken. Met behulp van het leerlingvolgsysteem volgen wij de ontwikkelingen
van individuele leerlingen nauwlettend om zorg op maat te geven. Leerlingen en ouders/ verzorgers
hebben recht op een professionele begeleiding; daarom probeert de school
een actief na- en bijscholingsbeleid voor haar personeel te bewerkstelligen.

Gedragscode personeel

1 Wij behandelen elk kind positief en elk kind voelt zich bij ons op school welkom (respect). Wij zullen nooit een kind “voor schut” zetten.
2 Wij bereiden onze lessen nauwkeurig voor en geven elk kind de aandacht die het nodig heeft (Doordacht Lesgeven en gedifferentieerde instructie volgens DIM).
3 Wij zijn er voor uw kind: daar doen wij alles voor dat in ons vermogen ligt om uw kind een goede en veilig pedagogisch en didactisch klimaat te bieden.
4 Wij maken de school leuk voor kinderen: wij maken leren boeiend, en wij vieren feesten en organiseren regelmatig leuke activiteiten voor de kinderen.
5 Wij staan u altijd vriendelijk en met respect te woord.
6 Wij zorgen ervoor dat er een goede samenwerking is tussen school en ouders.
7 Wij vinden geweld, fysiek dan wel psychisch onacceptabel en zullen altijd gepaste maatregelen treffen .
8 Wij hanteren behalve de schoolregels, ook voor elke klas klassenregels, die door de leerkracht samen met de leerlingen worden vastgesteld aan het begin van elk leerjaar en op een goed zichtbare plaats in het lokaal hangen.;
9 Wij zorgen ervoor dat uw kind altijd onder toezicht van een leerkracht is.
10 Wij zorgen voor een veilig schoolgebouw; wij hanteren een veiligheidsplan.
11 Wij zorgen ervoor dat de klas, de toiletten en het schoolplein schoon en opgeruimd zijn.


Gedragscode ouders

1 Wij verwachten van u een respectvolle houding naar leerkrachten en kinderen van de school.
2 Wij verwachten van u dat u gemaakte afspraken nakomt.
3 Als er een meningsverschil is lossen wij dit door praten op.
4 Wij verwachten van u dat u uw kind op tijd brengt en weer ophaalt, en dat u bij ziekte voor schooltijd belt.
5 Wij verwachten van u dat u bereid bent om u actief voor de school in te zetten: deelname en hulp bij MR, OR, en activiteiten voor kinderen.
6 Wij verwachten van u dat u op ouderavonden, rapportavonden en bijzondere ouderavonden door de school georganiseerd aanwezig bent, en zodoende uw betrokkenheid laat zien.
7 Wij verwachten van u dat u toezicht houdt op het huiswerk van uw kind.
8 Wij verwachten van u dat u problemen aan de leerkracht meldt en bespreekt.
9 Grensoverschrijdend gedrag van ouders tolereren wij niet: bij fysiek of verbaal geweld de toegang tot school ontzegd en aangifte gedaan.

Gedragscode leerlingen

1 Je bent altijd netjes op tijd in de klas.
2 Je behandelt de leerkracht met respect: je luistert naar de juf of meester.
3 Geweld (pesten) is verboden: er volgt altijd een sanctie (rode kaart) en een gesprek met je ouders.
4 Je luistert naar elkaar en bent zorgzaam voor elkaar: je helpt elkaar waar je kunt.
5 Je lost ruzies op door met elkaar te praten (win-win)
6 Je blijft van andermans spullen af, en vraagt toestemming als je iets wilt lenen.
7 Je bent in en buiten de school rustig: je schreeuwt niet.
8 Je stoort elkaar niet tijdens het werk.
9 Je vernielt geen schoolspullen.
   

© COPYRIGHT 2004 ALL RIGHTS RESERVED - iqra-scholen.nl