Organisatie

Het bestuur


De islamitische basisschool Al-Qoeba in Den haag valt met de islamitische basisschool As-Soeffah in Amsterdam onder Stichting Iqra. Het doel van Stichting Iqra is om scholen op te richten en te beheren waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven en rekening wordt gehouden met de islamitische opvoeding.


De oprichter van Stichting Iqra is geestelijk leider Qaide Ahle Soennat, Zijne Eminentie Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui, rahmatullahi 'alayh..In opdracht van onze geestelijke leider hebben dhr. Hadji R.M. Kasiem en dhr. Hadji A. Walidin de school gesticht en ontwikkeld.De dagelijkse leiding van Stichting Iqra is in handen van het College van Bestuur. Het bestuur bepaalt het beleid en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. De directeur-bestuurder is het enige bestuurslid. Er is sprake van een college van bestuur bestaande uit 1 persoon, nl. de directeur-bestuurder.


De Raad van Toezicht controleert het College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de grondslag en doelstelling van de stichting, alsmede op het functioneren van het College van Bestuur en op (de realisatie van) het (meerjaren) beleid, het belang van het onderwijs en de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd. We werken informeel al op deze manier. Het bestuur en de GMR hebben ingestemd. We gaan dit nu formaliseren in sha Allah. 


Samenstelling Raad van Toezicht

Dhr. A.N. Joemman, voorzitter

Dhr. R. Rodjan

Mevr. N. William

Mevr. S. Nanhekhan


Directeur-bestuurder is dhr. Faried Walidin

 


Samen sterk


De basisschool werkt nauw samen met de voorschool, de naschoolse opvang, de logopediste en de schoolmaatschappelijk werkster.  Het is belangrijk om onderwijs en opvang nauw op elkaar afgestemd aan te bieden, om zo de optimale ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Door deze integratie van onderwijs en opvang krijgen kinderen een sluitend dagprogramma en een doorgaande leerlijn binnen één pedagogische visie.


We werken zowel op de voorschool als in de groepen 1 en 2 met de methode Piramide. Piramide is een educatieve aanpak voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar. Het doel van Piramide is om een basis te leggen voor zelfsturing en leerprocessen op school en het voorkomen of inlopen van achterstanden door voor- en vroegschoolse educatie.


Voorschool

Voordat uw kind op de Al-Qoeba bassischool kan beginnen, mag hij/zij naar de voorschool, deze start vanaf tweeënhalf jaar. IKC Al-Medina verzorgt op de Al-Qoeba de voorschool. We zorgen ervoor dat de overgang zo goed mogelijk verloopt voor ouders en kinderen in sha Allah.


Uw kind komt twee tot vier vaste dagdelen per week naar de voorschool en leert omgaan met andere kinderen, het delen van speelgoed en samen spelen. Er wordt op de voorschool veel tijd besteed aan de taalontwikkeling. We nodigen u uit om iedere dag tijdens de spelinloop samen met uw kind een spelletje te doen. Ook zijn er per thema kleine activiteiten die u thuis met uw kind kan uitvoeren. U wordt regelmatig op de hoogte gehouden over de ontwikkeling van uw kind. Er vinden standaard gesprekken plaats over de ontwikkeling van uw kind. Uw kind komt zo goed voorbereid op de basisschool.

Tussenschoolse opvang


De leerlingen hebben van maandag tot en met donderdag van 12 tot 13 uur pauze. Er worden dan activiteiten met ze gedaan en ze hebben dan de tijd en ruimte om wat te eten en te drinken. De tussenschoolse opvang wordt uitgevoerd door Brood & Spelen. Hier zijn voor ouders geen extra kosten aan verbonden.


Schoolmaatschappelijk werk


In de maatschappij verandert veel en veranderingen volgen elkaar snel op. Zo snel dat je het niet altijd meer kan volgen. Daarnaast hebben mensen verschillende ideeën over hoe je met elkaar en met bepaalde situaties moet omgaan. Kortom, het is voor ouders niet altijd even gemakkelijk in deze ingewikkelde samenleving hun weg te vinden en om kinderen op te voeden. Dat kan zijn in geval van moeilijkheden die invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van uw kind(eren). U kind bij de schoolmaatschappelijk werker terecht voor gedragsproblemen van uw kind in de klas of thuis. Bijvoorbeeld bij zaken als het leren oplossen van ruzie, leren luisteren naar elkaar, leren vriendjes en vriendinnetjes maken, pesten of gepest worden, relatieproblemen thuis, echtscheiding, financiële problemen of overlijden van familie of een bekende.


Het kan zijn dat uw kind een andere vorm van begeleiding nodig heeft. In zo’n geval verwijst de schoolmaatschappelijk werker u door naar een andere persoon of instelling.

De schoolmaatschappelijk werker is een keer per week op school. U kunt haar bellen of mailen voor een afspraak of via de juf/meester/intern begeleider doorgeven dat u in contact wilt komen met de schoolmaatschappelijk werker.


Logopedie


Logopedie wordt op school georganiseerd als er bij een kind problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en/of slikken. U kunt met de juf of meester van uw kind bespreken of dat voor uw kind nodig is of niet. De logopedie is geregeld vanuit een samenwerking van school met logopediepraktijk Schilderswijk. Als uw kind in aanmerking komt voor logopedie, krijgt hij of zij 1x, soms als het nodig is, 2x per week logopedie. Omdat een logopediepraktijk de lessen verzorgt, is het noodzakelijk dat u een verwijsbrief aan uw huisarts vraagt, zodat de behandelingen vergoed worden door uw zorgverzekering. Het is verplicht door de zorgverzekering, dat u minimaal twee keer per maand aanwezig bent bij de behandeling. U kunt dan zien wat er geoefend wordt en de logopediste kan u aangeven hoe u thuis de juiste articulatie van uw kind op een speelse manier kunt stimuleren.

Centrum Jeugd en Gezien


Onze school werkt samen met de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is voor Haagse kinderen en hun ouders dé plek voor informatie, advies en hulp bij opgroeien en opvoeden. 

 

De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen samen met ouders de groei en ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt tijdens een aantal vastgestelde momenten in de schoolperiode van het kind, waarvoor u een uitnodiging ontvangt.