Activiteiten

Activiteiten op school


Sportdag

Ieder jaar wordt er een sportdag georganiseerd. De onderbouwgroepen doen een spelletjescircuit en de bovenbouwgroepen doen een sport- en spelcircuit. Behalve teamleden kunnen ook ouders/verzorgers meehelpen bij de activiteiten. Indien u interesse heeft, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind.


Koningsspelen

De Koningsspelen is een jaarlijks terugkerend sport/spelletjes evenement. De Koningsspelen heeft als doelstelling de kinderen (en de ouders) er bewust van te maken dat gezond ontbijten en regelmatig bewegen voorwaarden zijn voor een gezonde ontwikkeling.


Bibliotheekbezoeken

Alle groepen nemen deel aan lessen die vanuit de openbare bibliotheek worden georganiseerd. Ook vindt er regelmatig een bibliotheekbezoek plaats om leesboeken te ruilen.


Milieukisten en kunstkisten

Leerkrachten hebben de beschikking over leskisten voor milieu- en kunsteducatie. Voorbeelden hiervan zijn: een herfstwandeling, een bezoek aan een kinderboerderij of een leskist kaas maken. De lessen en activiteiten horen bij het vak wereldoriëntatie.


Museumlessen

Leerlingen uit alle groepen gaan minimaal één keer per jaar naar een museum in Den Haag. Ze worden hier door middel van een lesbrief in de klas op voorbereid en ze krijgen ter plekke een les aangeboden door een vakleerkracht.


Kunstenplan

Alle groepen zullen één keer per jaar een theatervoorstelling bezoeken. Theaterbezoeken vallen onder kunstzinnige oriëntatie. Middels een lesbrief worden de leerlingen op de theatervoorstelling voorbereid.


Technieklessen

Alle groepen krijgen bij ons op school technieklessen. Brede ontwikkeling, daar draait het om in het onderwijs. Techniek levert daar een mooie bijdrage aan. Een harmonische ontwikkeling richt zich niet alleen op kennis overdragen, maar ook op onderzoeken en ontdekken. Niet alleen verbaal en abstract leren, maar ook praktisch en concreet leren.


De redenen waarom wij onze kinderen technieklessen geven, zijn:

  • Kinderen groeien op in een wereld vol techniek.
  • Kinderen zijn van jongs af aan al geïnteresseerd in het hoe en waarom van de dingen om hen heen.
  • Techniek is bij uitstek geschikt om een rijke leeromgeving in te richten.
  • Door vroeg kennis te laten maken kan het negatieve imago van techniek een positieve wending krijgen.


Schoolfotograaf

Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf op bezoek. Op de jaaragenda staat wanneer dit zal plaatsvinden. Het fotograferen geschiedt geheel vrijblijvend, er is dus geen enkele koopverplichting.

 

De school krijgt van de fotograaf van elk kind een pasfoto, die we gebruiken voor het dossier van de leerlingen.


Schoolzwemmen

Een verplicht onderdeel in het lesprogramma zijn de zwemlessen van de leerlingen van de groep 5. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen onze school verlaten met een zwemdiploma.

 

Leerlingen die hun zwemdiploma in groep 5 nog niet gehaald hebben, krijgen van de Houtzagerij een oproep om in het nieuwe schooljaar in de weekenden kosteloos hun zwemdiploma alsnog te kunnen behalen.


Gymlessen

De leerlingen van de voorschool en de groepen 1 en 2 spelen vrijwel dagelijks in de ‘kleine gymzaal’. De eigen juf neemt ze mee en helpt ze met het aantrekken van hun gymschoentjes. De leerlingen hebben daarom gymschoentjes op school.


Alle leerlingen (groepen 3 t/m 8) hebben 2x per week 45 minuten gymles in de grote gymzaal. De leerlingen van groep 5 hebben 1x per week 45 minuten gymles. Dit gebeurt onder begeleiding van een vakleerkracht. Vanaf groep 5 gymmen de jongens en de meisjes gescheiden. De meisjes mogen ook tijdens gym hun lichaam bedekken. In verband met de veiligheid van de leerlingen is het belangrijk dat de meisjes die een hoofddoek willen dragen een ‘sporthoofddoek’ dragen tijdens de gymlessen. Dat betekent geen spelden in de hoofddoek! De hoofddoek moet strak om de hals zitten, zonder dat er delen uitsteken.

Cultuur

Cultuuroverdracht is van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. Wie kennisneemt van kunst, erfgoed en media, en daar bewust en actief mee bezig is, doet mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen.

 

Door cultuureducatie te verankeren in ons onderwijs wordt het creatieve vermogen van leerlingen sterker ontwikkeld. Creativiteit is van groot belang voor onze kenniseconomie. Alle groepen nemen ieder schooljaar deel aan meerdere cultuuractiviteiten zoals het bezoeken van musea, theaters en/of tentoonstellingen.


Schoolreisje en activiteitenweek groep 8

Ieder jaar gaan de leerlingen van de groepen 1 tot en met 7 op schoolreisje en hebben de leerlingen in groep 8 een activiteitenweek. De kosten van het schoolreisje bedragen ongeveer 30 euro per leerling. Voor de activiteitenweek vragen we een bijdrage van 35 euro per leerling. De rest wordt door de ouderraad en de school bijgelegd.


Afscheid groep 8

Bij het afscheid nemen van leerlingen van groep 8 is heel de school betrokken. De leerlingen van groep 8 zullen een presentatie instuderen en deze overdag voor de leerlingen van school en ‘s avonds voor hun ouders en familieleden uitvoeren.  De leerkracht van groep 8 en de ouderraad verzorgen deze afscheidsavond.
Plusklas

Als school proberen wij zo veel mogelijk uit onze kinderen te halen. Dit doen wij door middel van passend onderwijs aan te bieden. Er wordt op verschillende niveaus les gegeven in de groepen en er is voor de kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben Remedial Teaching en tutoring. Wij proberen de kinderen zo veel mogelijk onderwijs op maat te geven. In dit kader hebben we op school ook Plusklassen. Een Plusklas is bedoeld voor kinderen die het zo goed doen in de groep dat ze meer uitdaging nodig hebben.


We selecteren kinderen voor de Plusklas in de hogere groepen (vanaf groep 5) op basis van de volgende criteria:

Leerlingen die

  • op een breed terrein over het algemeen hoge scores halen (score I);
  • over het algemeen goed tot zeer goed halen bij methodegebonden toetsen;
  • reguliere stof op bepaalde momenten kunnen missen;
  • die geen of korte instructie nodig hebben;
  • die goed in staat zijn zelfstandig te werken.Spelinloop

In groep 1 krijgen ouders elke ochtend de mogelijkheid om met hun kind te spelen. Dit is bij binnenkomst, dus het brengmoment. U kunt dan samen met uw kind iets kiezen waar u samen mee aan de slag gaat of waarin het kind kan laten zien waar hij allemaal mee bezig is. Tevens bevordert dit geleidelijk de overgang van thuis naar school en biedt het de kinderen een stukje veiligheid. In groep 2 is er op twee vaste dagen in de week spelinloop en in groep 3 nog één vaste dag in de week.