Ouders

Ouders


De Al-Qoeba wilt de ouders/verzorgers bewust bij de school betrekken. Betrokkenheid en participatie van ouders hebben een positief effect op de prestaties en het gedrag van leerlingen. Ook heeft dit effect op het klimaat en het functioneren van de school. Ouders worden daarom actief betrokken bij de school en het onderwijs.


Bereikbaarheid van ouders

Ouders/verzorgers dienen tijdens schooltijd telefonisch bereikbaar te zijn voor spoedgevallen. Als wij geen contact met de ouders/verzorgers kunnen krijgen, is dat zorgwekkend. In noodgevallen kan het zo zijn dat een leerling opgehaald dient te worden of dat er overleg gepleegd moet kunnen worden met ouder(s)/verzorger(s).


Informatie aan ouders

Ouders worden zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de school en uiteraard van hun kind(eren). We doen dit op de volgende manieren:


Schoolgids

In de schoolgids staat praktische informatie over de school en alles daaromheen. U vindt hier bijvoorbeeld informatie over de studiedagen en extra activiteiten die dat jaar gaan plaatsvinden. Ook staat omschreven wat de procedure rondom ziekmelding is en wat de schooltijden zijn.


Website

Ook op onze website vindt u veel praktische informatie, zoals de klachtenregeling, de digitale versie van de schoolgids, beleidsplannen en de digitale nieuwsbrieven.

 

Het rapport

Naast de onderwijskundige vorderingen bespreken we aan de hand van het rapport ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind met u. Samen kunt u op deze manier de ontwikkeling van uw kind volgen. We leggen de informatie over de voortgang en ontwikkeling van uw kind vast in een leerlingdossier, dat u in kunt zien.


Gesprekken op school

Twee keer per jaar organiseren we rapportgesprekken. Daar heeft u de mogelijkheid om met de leerkracht van uw kind te praten over de ontwikkeling van uw kind. In sommige gevallen is het nodig om wat uitgebreider met elkaar te praten. Er wordt dan een aparte afspraak gemaakt. Zo'n gesprek kan dan gaan over extra begeleiding die uw kind nodig heeft, maar ook over een klacht die u heeft. Het initiatief van zo'n gesprek kan bij de school liggen, maar u kunt hier ook zelf om vragen. Daarnaast hebben we in groep 1 een kennismakingsgesprek met de ouders van de leerlingen. Wij raden u aan om u altijd goed voor te bereiden op een gesprek, door alvast wat vragen of observaties op papier te zetten.


Informatieavond en tafeltjesmiddagen

Eén keer per schooljaar is er een informatieavond voor ouders en twee keer per schooljaar organiseren we een tafeltjesmiddag per groep. Bij de informatieavond krijgt u algemene informatie over de school en bij de tafeltjesmiddagen krijgt u een indruk in de klas van wat uw kind in de klas doet en leert.


Adviesgesprek en entreegesprek

Ouders/verzorgers van de leerlingen in groep 7 krijgen naar aanleiding van de entreetoets een entreegesprek en ouders/verzorgers van de leerlingen in groep 8 krijgen naar aanleiding van de cito-eindtoets een adviesgesprek.

 

Social Schools 3.0

Wij werken met Social Schools 3.0. Dit is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om onze ouders meer inzicht te geven in hetgeen er op school en in de klas gebeurt. Als school vinden wij het belangrijk dat u als ouder op de hoogte blijft van de dagelijkse gang van zaken en belangrijke mededelingen.


Via deze app informeert de leerkracht u over de gebeurtenissen in de klas en ontvangt u maandelijks onze nieuwsbrief. Daarnaast kunt u zich via Social Schools opgeven voor ouderhulp, gesprekken inplannen voor ouderavonden/rapportgesprekken en foto’s en filmpjes bekijken. Ook de ziek- en hersteldmeldingen lopen vanaf dit schooljaar via Social Schools. Via Social Schools komt u ook makkelijk in contact met de leerkracht(en) van uw kind(eren) met de optie privéberichten.

 

Social schools is veilig en afgeschermd. U kunt alleen inloggen met uw inlognaam en wachtwoord. Alleen ouders die zijn uitgenodigd door de school kunnen in de omgeving en ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun eigen kinderen.


Nieuwsbrief Al Qoeba-inside
Om ouders op de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen onze school, maken wij ook gebruik van de nieuwsbrief. In de nieuwsbrief delen wij updates en vertellen we hoe dingen op school verlopen. Daarnaast schrijven onze leerlingen stukjes om ouders te informeren over diverse onderwerpen, zoals de activiteiten van de leerlingenraad en hun ervaringen met verschillende schoolactiviteiten.

Ouders kunnen de nieuwsbrieven op de volgende momenten verwachten:

 • Eerste vrijdag na de herfstvakantie
 • Eerste vrijdag na de wintervakantie
 • Eerste vrijdag na de voorjaarsvakantie
 • Eerste vrijdag na de meivakantie
 • Laatste vrijdag voor de zomervakantie


Hulp van ouders

De ouderraad op onze school bestaat voor een groot deel uit ouders. Leerkrachten hebben een coördinerende rol. De taak van de ouderraad is allerlei activiteiten op school mogelijk te maken. De ouders ondersteunen het schoolteam van dichtbij bij allerlei activiteiten. De kosten van de activiteiten worden betaald uit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage.


De OR heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit:

 • Voorzitter: mevr. Bouzidi
 • Secretaris: mevr. Hayoun en mevr. Van Ingen
 • Penningmeester: meneer Abdellaouii


Voor de ouderraad worden regelmatig nieuwe leden gezocht. Ouders kunnen zich melden bij de administratie of gevraagd worden. De ouderraad heeft een reglement en benoemt haar eigen voorzitter, secretaris en penningmeester.Protocol Ouderraad

Protocol Hoofdluisbestrijding

Kosten


Het is belangrijk dat elk kind onderwijs krijgt. De Al-Qoeba krijgt daarom net als elke andere school in Nederland jaarlijks geld van de overheid voor het geven van onderwijs. Dit geld wordt onder andere besteed aan het betalen van de salarissen van het personeel, voor onderwijsmaterialen en voor huisvesting.


Vrijwillige ouderbijdrage

Naast het verplichte lesprogramma door de school, wordt in samenwerking met de leerkrachten en de Ouderraad een aantal leuke en ‘ontspannende’ activiteiten georganiseerd voor onze leerlingen van de Al-Qoeba. Deze activiteiten worden niet uit het schoolbudget betaald, maar van uw ouderbijdrage.


De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 20,- per leerling.


Uw bijdrage wordt onder andere besteed aan:

 • De ied ul fitr- en ied ul adhavieringen
 • Religieuze en culturele activiteiten
 • Organisatie van sportdag en de Koningsspelen
 • Excursies (vervoer etc.)
 • Ramadan
 • Afscheidsavond en de musical van groep 8


Het niet voldoen van de ouderbijdragen, heeft niet tot gevolg dat de leerlingen van de welke activiteiten dan ook worden uitgesloten. Ieder kind doet mee!


Schoolreisje en activiteitenweek groep 8

Ieder jaar gaan de kinderen van de groepen 1 tot en met 7 op schoolreisje en hebben de kinderen in groep 8 een activiteitenweek. De kosten van het schoolreisje bedragen 30 euro per leerling. Voor de activiteitenweek vragen we ook een bijdrage van 30 euro per leerling. De rest wordt door de ouderraad en de school bijgelegd.


Ook voor het schoolreisje geldt dat alle kinderen mee kunnen, ongeacht of de ouder heeft betaald of niet.