Klachten

Klachtenregeling


Op school kunnen problemen ontstaan met ouders, leerlingen en personeelsleden. Een klacht over een school in het basisonderwijs, dient u eerst in bij de leerkracht van uw kind. Volstaat het niet, dan kunt u in gesprek met de bouwcoördinator. Mocht dat niet leiden tot een bevredigend resultaat, dan kunt u de locatieleider benaderen. Als u er met de locatieleider niet uitkomt, kun u de directeur-bestuurder spreken.

Indien ook dat vervolgens niet leidt tot het wegnemen van de klacht, dan kan de ouder/verzorger de klacht voorleggen aan de landelijke klachtencommissie, waarbij het bestuur van onze stichting is aangesloten.

 

Klachten kunnen onder andere worden ingediend over:

  • communicatie
  • veiligheid op school, bijvoorbeeld pesten
  • begeleiding en andere onderwijskundige zaken
  • sancties tegen leerlingen
  • ongewenste intimiteiten
  • discriminatie

 

Zie voor meer informatie: https://www.onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc